Archiwa: Services

SZKOLENIA ADR MAŁOPOLSKA

Szkolenia ADR Miechów | Szkolenia ADR Wolbrom | Szkolenia ADR Zawiercie

 

Cel szkolenia:

 •  zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych
 •  zminimalizowanie prawdopodobieństwa powstania wypadku
 •  zachowanie bezpieczeństwa osób i mienia
 •  przygotowanie kursantów do egzaminu

Miejsce kursu i egzaminu:

32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 42

Możliwość zorganizowania szkolenia u klienta.

Warunki uczestnictwa:

1. ukończone 21 lat

2. Spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

Rodzaje kursu dokształcającego początkowego:

1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
– w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;

2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
– w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 –
w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 –
w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Egzaminy  przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań pochodzących z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez jednostkę upoważnioną.

Test pisemny składa się w przypadku egzaminu kończącego:

1. kurs podstawowy – z 30 pytań;

2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
– z 18 pytań;

3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 –
z 15 pytań;

4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 –
z 15 pytań.

Egzamin zdają osoby, które w testach udzielą co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi.

Wymagane dokumenty:

 •   prawo jazdy,
 •  dowód osobisty,
 •  zdjęcie kolorowe o wymiarach 35x45mm,wykonanym na jasnym tle, majacą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza.

Uzyskane uprawnienia po kursie ADR dla kierowców:

Zaświadczenie ADR potwierdza posiadanie uprawnień, które umożliwiają pracę kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą.

Kurs podstawowy ADR dla kierowców:


05.04.2024 – 07.04.2024
19.04.2024 – 21.04.2024
26.04.2024 – 28.04.2024
10.05.2024 – 12.05.2024
24.05.2024 – 26.05.2024

SZKOLENIE ORAZ EGZAMIN Olkusz ul. K.K.Wielkiego 42

Kurs specjalistyczny cysterny:

07.04.2024 – 09.04.2024

21.04.2024 – 23.04.2024

28.04.2024 – 30.04.2024

12.05.2024 – 14.05.2024

26.05.2024 – 28.05.2024

SZKOLENIE ORAZ EGZAMIN Olkusz ul. K.K.Wielkiego 42

Nie odwołujemy kursów!

Rodzaje kursów Cena
Kurs podstawowy 550 zł
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 450 zł
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 600 zł
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 600 zł

+ 50 zł opłata za wydanie zaświadczenia ADR dokonywana na Urząd Marszałkowski

Kursy Adr Małopolska

Kursy Adr Miechów |  Kursy Adr Wolbrom |  Kursy Adr Zawiercie

Doradca ADR

Oferujemy usługi doradztwa ADR w zakresie:

 •   przygotowanie rocznego sprawozdania (termin oddania 28.02),
 •   szkolenie pracowników przedsiębiorstwa (innych niż kierowcy),
 •   oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych
 •   sporządzania sprawozdań powypadkowych,
 •   sporządzania instrukcji bezpieczeństwa,
 •   wymagań związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych oraz samym przewozem,
 •   ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych.

Kto powinien wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych? 

Umowa ADR, przepis 1.8.3

„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.”

(Dz. U. nr 199, 28.11.2002r., poz.1671) – art.21.1

Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych." Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z 28 października 2002 r.

Brak wyznaczenia doradcy ADR grozi otrzymaniem kary ADR w wysokości 5 000 zł. Brak sprawozdania grozi otrzymaniem kary ADR w wysokości 5 000 zł.

BHP

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy).

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie wstępne przeprowadza się dla nowozatrudnionych pracowników, przed dopuszczeniem ich do pracy. Powinno ono trwać co najmniej:

 •  Instruktaż ogólny- minimum 3 godziny lekcyjne trwające 45min.
 •  Instruktaż stanowiskowy:

– dla pracowników administracyjno- biurowych minimum 3 godziny lekcyjne trwające 45min.

– dla pozostałych pracowników minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.

Szkolenie wstępne jest ważne przez okres 1 roku, co oznacza, że pierwsze szkolenie okresowe pracownika powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy.

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają:

 •  Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
   Ważność szkolenia okresowego: co najmniej raz na 5 lat
   Czas trwania szkolenia:  minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min

 •  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
   Ważność szkolenia okresowego: co najmniej raz na 3 lata chyba, że wykonują prace szczególnie niebezpieczne takie jak np. spawanie czy praca na wysokości, wtedy szkolenie  przeprowadza się co najmniej raz w roku
   Czas trwania szkolenia: minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min

 •  Pracownicy inżynieryjno – techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
   Ważność szkolenia okresowego: co najmniej raz na 5 lat
   Czas trwania szkolenia: minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min

 •  Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby
   Ważność szkolenia okresowego: co najmniej raz na 5 lat
   Czas trwania szkolenia: minimum 32 godziny lekcyjne trwające 45min (w tym 4 godziny ćwiczeń)

 •  Pracownicy administracyjno-biurowi
   Ważność szkolenia okresowego: co najmniej raz na 6 lat i inni niewymienieni w pkt. 1- 4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe  lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – co najmniej raz na 5 lat
   Czas trwania szkolenia: minimum 8 godzin lekcyjnych

Transport

Specjalizujemy się w transporcie kontenerów morskich drogą lądową. Od początku istnienia sukcesywnie dbamy o rozwój naszego przedsiębiorstwa po to, aby móc Państwu zaoferować zawsze najwyższą jakość oferowanych usług.

Usługi świadczymy w oparciu o profesjonalną kadrę kierowców z wieloletnim doświadczeniem w transporcie międzynarodowym i krajowym. Oferuje transport kontenerów morskich na terenie całej UE. Zapewniamy szybki i co ważne także bezpieczny transport. Jesteśmy zawsze na czas w wyznaczonym miejscu!

Przewozimy:

 kontenery morskie 20’, 40’, 45’
tank kontenery
materiały niebezpieczne ADR