BHP

BHP

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy).

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie wstępne przeprowadza się dla nowozatrudnionych pracowników, przed dopuszczeniem ich do pracy. Powinno ono trwać co najmniej:

 •  Instruktaż ogólny- minimum 3 godziny lekcyjne trwające 45min.
 •  Instruktaż stanowiskowy:

– dla pracowników administracyjno- biurowych minimum 3 godziny lekcyjne trwające 45min.

– dla pozostałych pracowników minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min.

Szkolenie wstępne jest ważne przez okres 1 roku, co oznacza, że pierwsze szkolenie okresowe pracownika powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy.

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają:

 •  Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
   Ważność szkolenia okresowego: co najmniej raz na 5 lat
   Czas trwania szkolenia:  minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min

 •  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
   Ważność szkolenia okresowego: co najmniej raz na 3 lata chyba, że wykonują prace szczególnie niebezpieczne takie jak np. spawanie czy praca na wysokości, wtedy szkolenie  przeprowadza się co najmniej raz w roku
   Czas trwania szkolenia: minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min

 •  Pracownicy inżynieryjno – techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
   Ważność szkolenia okresowego: co najmniej raz na 5 lat
   Czas trwania szkolenia: minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45min

 •  Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby
   Ważność szkolenia okresowego: co najmniej raz na 5 lat
   Czas trwania szkolenia: minimum 32 godziny lekcyjne trwające 45min (w tym 4 godziny ćwiczeń)

 •  Pracownicy administracyjno-biurowi
   Ważność szkolenia okresowego: co najmniej raz na 6 lat i inni niewymienieni w pkt. 1- 4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe  lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – co najmniej raz na 5 lat
   Czas trwania szkolenia: minimum 8 godzin lekcyjnych