Doradca ADR

Doradca ADR

Oferujemy usługi doradztwa ADR w zakresie:

  •   przygotowanie rocznego sprawozdania (termin oddania 28.02),
  •   szkolenie pracowników przedsiębiorstwa (innych niż kierowcy),
  •   oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych
  •   sporządzania sprawozdań powypadkowych,
  •   sporządzania instrukcji bezpieczeństwa,
  •   wymagań związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych oraz samym przewozem,
  •   ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych.

Kto powinien wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych? 

Umowa ADR, przepis 1.8.3

„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.”

(Dz. U. nr 199, 28.11.2002r., poz.1671) – art.21.1

Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych." Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z 28 października 2002 r.

Brak wyznaczenia doradcy ADR grozi otrzymaniem kary ADR w wysokości 5 000 zł. Brak sprawozdania grozi otrzymaniem kary ADR w wysokości 5 000 zł.